Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie van een zieke werknemer. LeerWerkburo ondersteunt beide partijen, zodat het re-integratieproces snel en zorgvuldig verloopt. 

De werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemer. Het is voor beide partijen van belang dat het re-integratieproces zorgvuldig en snel verloopt. Voor de werknemer geldt hoe langer niet gewerkt, des te moeilijker het is om weer aan het werk te komen. Aan de andere kant worden de kosten voor de werkgever hoger naarmate de werknemer al langer niet werkt.

WET VERBETERING POORTWACHTER
De rechten en plichten van zowel de werkgever als de zieke werknemer zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. De werkgever is gedurende de eerste twee ziektejaren verplicht (een gedeelte) het loon van de werknemer door te betalen. De procesgang van het eerste en tweede ziektejaar wordt beschreven in het stappenplan voor werkgevers. Hierin staat beschreven wie wat wanneer moet doen. Het doel van de Wet Verbetering Poortwachter is de langdurig zieke werknemer zo snel mogelijk te re-integreren. In eerste instantie terug in de eigen functie of in een passende baan intern, zogenaamde Re-integratie 1e Spoor. Als na aanpassing van werk(plek) en/of functie het niet mogelijk is de werknemer intern terug te laten keren, zal ingezet worden op Re-integratie extern, het zogenaamde 2e Spoor.

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter is het van belang de re-integratie zo snel mogelijk te starten en de benodigde acties tijdig en voldoende in te zetten en goed bij te houden en vast te leggen voor het zogenaamde Re-integratieverslag. Dit ter voorkoming van kostbare boetes (loonacties) van het UWV.

RE-INTEGRATIEDOSSIER
In het Re-integratiedossier worden alle re-integratie inspanningen bijgehouden. Als werkgever en werknemer er samen niet uitkomen, kunnen zij een second opinion aanvragen bij het UWV. Dit heet het Deskundigen Oordeel.

RE-INTEGRATIEVERSLAG
Als alle inspanningen niet hebben geleid tot het vinden van een passende baan, intern of extern, kan de werknemer een WIA-aanvraag doen. Op basis van het re-integratieverslag oordeelt het UWV of de aanvraag WIA-uitkering in behandeling genomen zal worden. Het re-integratieverslag bevat alle informatie die met de re-integratie van de werknemer te maken heeft.

SANCTIES UWV
Als na 2 jaar ziekte nog geen succesvolle re-integratie heeft plaatsgevonden zal het UWV oordelen of er sprake is van voldoende inspanning bij partijen. Onvoldoende inspanning kan leiden tot sancties van het UWV. 

Mocht u vragen hebben over de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter, neem gerust contact met ons op. Wij kunnen u adviseren in uw te nemen stappen.

contact opnemen
Heb je een vraag of wil je meer weten over re-integratie?

Neem vrijblijvend contact met ons op